Will thừa nhận không dám nói chuyện với Isaac vì kém nổi tiếng hơn

9