Trộm viết chiến lược cho năm mới vào sổ tay

9


Cuốn sổ ghi rõ kế hoạch, địa bàn hoạt động của tên trộm cũng như các mục tiêu mà hắn đặt ra cho bản thân trong năm mới.  (Thongtinchuyennhuong.com)