“Phù Dao” kết thúc: Fan kêu gào vì không hiểu Dương Mịch – Nguyễn Kinh Thiên còn sống hay đã chết

6