Phạm Quỳnh Anh – Quang Huy cùng đăng ảnh con gái nhưng đều không làm điều này cùng nhau

6