Mã Đề Lộ: Diễn viên lá xanh hai thập kỷ làm bà tám chanh chua, chưa từng được nhận vai chính cũng chỉ vì ngoại hình quá xấu xí

6