Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý – Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu… thị tẩm

7