Hết bị mắng là gái lầu xanh lại nghe lén cung nữ buôn chuyện, Hoàng thượng trong “Diên Hi Công Lược” quả là có 1-0-2

8