Fan “Gạo nếp gạo tẻ” thỏa lòng chưa: Công đi làm ăn mày, đến 2.000 đồng còn không có phải đi rửa bát trả nợ

2