Fan "Gạo nếp gạo tẻ" hãy vui lên: Hương bây giờ "tỉnh" lắm, bị mẹ chồng gài nhưng nhất quyết không về với Công đâu!

2