Đời tư phức tạp hơn phim của ca kỹ khiến Châu Tấn cắt tóc, "Càn Long" Hoắc Kiến Hoa thị tẩm không đi nổi

3