Bị đồn đồng tính, Lam Trường đáp thẳng tưng khiến ai cũng giật mình!

8