Báo Trung phân tích nguyên nhân Phạm Băng Băng không thể thoát tội dù “quan hệ rộng, có ông lớn chống lưng”

2